Michal Kaliňák
mám možnosť robiť to, čo ma baví.
venujem sa rodine, samospráve a komunikácii.

životopis:
PETIČNÝ VÝBOR
PODPOROVATELIA
PETÍCIE

Anton Tkáčik

starosta obce Radoľa
Jeden volebný obvod na Slovensku je základnýmstavebným kameňom oligarchizácie Slovenska.  Jeden mediálne známy líder,pár kamarátov, silný marketing a strana je v parlamente. Takto tochodí na Slovensku už roky. Ak líder odmietne poslúchať, je veľmi jednoduché hoočierniť a spolu s ním zostreliť celú stranu.Okrem tohojeden volebný obvod doslova núti straníckych lídrov, aby vytláčali svojukonkurenciu najlepšie von zo strany a tak bežný volič v každej stranepozná iba predsedu a nanajvýš nejakého exota.Viacvolebných obvodov prispeje k tomu, aby o Slovensku rozhodovalo viacskutočných osobností, ktorých prácu poznajú ľudia v regiónoch, kdespoločne žijú. Zväčšeniepočtu volebných obvodov dáva príležitosť  výrazne znížiť vplyv oligarchova najmä nimi riadených médií, ktoré priamo vlastnia alebo ichintenzívne ovplyvňujú cez nákup inzercie.

Marián Greksa

hudobník
Demokraciamusí byt o tom, čo si slobodne vyberieme a nie o tom, čo sa nám nanúti.Zrušenie jedného volebného obvodu pre parlamentné voľby ukončí zaužívanénanucovanie kandidátov a ich voľba v regiónoch nám dá šancu aby sme si vybralispomedzi tých čo poznáme a takých, od ktorých budeme môcť na ulici žiadaťodpočet svojej práce. Až vtedy sa priblížime k skutočnej demokracii, v ktorejpolitici budú slúžiť ľuďom a nie naopak.

Mgr. Karina Holešová

Starostka Hlboké nad Váhom
Od začiatku decentralizácie verejnejsprávy v 90. rokoch sa v určitých intervaloch otvára otázka zmenyvolebného systému tak, aby mohol byť lepšie premietnutý vplyv voličov nazloženie v NR SR priamo z úrovne regiónu a samosprávy. Téma saotvorila k diskusii aj na 30. sneme ZMOS 22. mája 2019 v Bratislavea s veľkou pozornosťou som zaznamenala príležitosť priblížiť základnýprincíp demokracie „demos a cratos“ t.j „vláda ľudu“ aj pre mojichvoličov, občanov obce Hlboké nad Váhom.     Je zrejmé, žesúčasný volebný systém vyhovuje existujúcim politickým stranám a heslu, ževíťaz berie všetko. Doslova paradoxom je, že niektoré politické strany siz príspevku štátu za volebný výsledok spravili výhodný biznisa pritom dokážu štátu a aj občanovi doslova škodiť. Súčasný volebnýsystém je možné nazvať neadekvátny najmä vo vzťahu k pokroku, ktorý sa dosiaholv územnej samospráve a schopnosti samospráv reflektovaťa reagovať na skutočné potreby občana. Čo platí aj pre našu obec.    Podmienky reálnedospeli k tomu, aby sa do NR SR mohli dostať aj priamo volení regionálneznámi kandidáti a teda zásah voličov do zloženia parlamentu by bol oveľaúčinnejší. Mám za to, že zmena volebného systému na celoštátnej úrovni musí byťzákladný prvok budúceho reprezentatívneho, funkčného a modernéhoslovenského politického systému. Možnosti pre uplatnenie prednostnéhohlasovania sa v súčasnosti riešia len okrajovo a majú minimálnydopad.     Veľmi vítamdiskusiu k možnosti prechodu z jedného na väčší počet volebnýchobvodov na regionálnej úrovni a to až na úroveň okresov. Zabezpečí sa týmrozdelenie mandátov do regiónov a občania si budú môcť zvoliť skutočnetoho, koho poznajú a o kom sú presvedčení, že ich bude v národnejrade najlepšie zastupovať.

Tomáš Kolembus

starosta Skýcov
Jeden volebný obvod je historický prežitok, ktorý trebakonečne poslať do histórie. Preto som sa rozhodol podporiť snahu MichalaKaliňáka o zmenu volebného systému. Bolo by som veľmi rád, keby sme voliliposlancov NR SR podľa krajov. Dnes, keď chce občan ísť do národnej rady zasvojím zástupcov, tak de facto nemá za kým ísť, lebo ho tam nikto, koho bypoznal, nezastupuje. Svoje požiadavky nemá komu adresovať a toto treba zmeniť.Do riadenia štátu treba zapojiť viac zástupcov regiónu, ktorí presne vedia kdenás tlačí topánka, lebo denne riešia problémy ľudí tvárou v tvár /face toface/.

Gabriela Švecová

Trade Marketing Manager , Agrofarma Červený Kameň, exstarostka Obce Tuchyňa
Zmena volebného systému je nevyhnutá pre každého z nás. Každýz nás totiž tvorí "našu" spoločnosť. Mala by byť takou, aby násako celok reprezentovala. Aj prostredníctvom zástupcov v parlamente. Častovolíme systémom "od jednotky po päťku", volíme tvárez bilboardov, ktorých prácu vôbec nepoznáme. Radi by sme tam videli"našich" z regiónu, o ktorých sme presvedčení, že dokážupomôcť ešte viac, keby ... Bohužiaľ jeden volebný obvod nám túto možnosť marí.Politicky a účelovo. Verím, že vďaka petícií dôjde k zmenea férovosti v parlamentných voľbách. A na Slovensku sa budedariť lepšie nielen vybraným samosprávam , ale aj všetkým slovenskýmpodnikateľským subjektom, ktorí dlhoročne budujú značku a šíria tradíciea dobré meno krajiny, v ktorej žijeme.

Radoslav Štefančík

politológ
Jeden volebný obvod je patologický prvok slovenského politického systému. Je to dedičstvo po Vladimírovi Mečiarovi, ktoré si ostatní politickí lídri po roku 1998 ochotne adoptovali. Jeden volebný obvod totiž nenúti vedenia politických strán, aby budovali regionálne a miestne štruktúry, aby rozhodnutia opierali o vôľu ľudí z regiónov, aby boli vystavení väčšej miere kontroly. Jeden volebný obvod deformuje stranícku súťaž a pomáha pretvárať politické strany na stranícke eseročky vedené úzkou skupinou ľudí s minimálnou mierou legitimity. Pachuť Mečiarovho dedičstva tu neustále cítiť, je najvyšší čas po Mečiarových amnestiách zrušiť aj Mečiarov volebný systém.

Andy Hryc

herec
Roky tvrdim, že volebný system na Slovensku je chory. Mečiar si urobil z politiky zlatú baňu, na to potreboval schvalovaciu mašinériu hlasovacích strojov. Všetci politickí predstavitelia keď sú v opozícii tento systém kritizujú.Žiaľ len do chvíle keď sa dostanu do vlády. V 150 člennom parlamente robí "aktívnu politiku" menej ako 3O poslancov. Tí ostatní sú tam delegovaní len na hlasovanie, ktoré im diktujú ich šéfovia od predsedníckeho stola. Čím je sprostejší a ešte lepšie vydierateľný "poslanec" tým lepšie.  Takýto systém umožňuje jeden volebný obvod riadený straníckymi papalášmi z Bratislavy. Oni to nezmenia, ešte nikdy si rybičky nevypustili akvárium. Vodu z ich akvária musíme vyliať my občania. Treba do akvária naliať novú neskazenú vodu a nasadiť nové zdravé rybky.

Ján Lipinský

Združenia inteligencie Rusínov Slovenska
Viac volebných obvodov jeskutočná šanca pre voličov, aby si vybrali kvalitných kandidátov. Vidím v tomaj spôsob ako preťať vplyv finančných skupín na silné stranícke centrály, čočastokrát odsúva problémy regiónov na okraj záujmu.

Ján Štovka

fotograf
V našom každodennom živote stretávame množstvo ľudí, ktorí sú pre nás často anonymní a nepoznáme ich osobne. Je lepšie poznať zodpovedného vedúceho ako generálneho riaditeľa s celým svojim aparátom. Takto možno lepšie reklamovať tovar osobne u konkrétneho človeka, ktorý nám ho predal ako u pre nás neznámeho generálneho riaditeľa. Preto je dôležitá zmena volebného systému na Slovensku aby sme vedeli adresovať svoje sťažnosti konkrétnemu človeku, ktorý vzíde z regiónu, v ktorom žijeme.

Xénia Domaracká

ekonómka
vedúca odboru, konzultantka
v oblasti verejnej správy
Význam výkonu samosprávnychčinností,  význam mesta a obce preobčana chápem z oboch uhlov pohľadu: ako občan i ako človek pre občanapracujúci. V mojej dlhodobej aktívnej praxi sa stretávam s obyvateľmiz rôznych kútov Slovenska a ich osudmi. Vidím nesmierny posun vovnímaní spolupráce medzi oboma zložkami. Úradník je občanovi bližší, občan úradníka vidí ako toho, kto mu jenápomocný pri prekonávaní každodenných, rôznorodých starostí i radostí,niekoho s kým vie riešiť svoje problémy a toho, u ktorého nájderadu, dobré slovo a pochopenie.  Dôležitým prvkom tejto spolupráceje blízkosť. Občan potrebuje vedieť, že keď „zaklope na tieto dvere“ sedí tamčlovek, ktorý svoj kraj/mesto/územie/obec/ľudí pozná. Zbytočne by sme totižklopali na dvere političky z Bratislavského kraja a pýtali sa jej nato, čo by poradila našim rodičom, ktorí riešia kamiónovú dopravu, ktorá veselovyužíva cestu pred ich domovom, prípadne akú školu by odporučila našim deťom,či kde je podľa nej najlepšia zdravotná starostlivosť, keď bývamev Západoslovenskom kraji. Viete, naozaj sa k tejtoiniciatívne postavme srdcom a rozumom. Nechápme ju inak ako snahua krok v ústrety k tomu, aby výkon verejnej moci orientoval naregión a občana priamo, adresne a aby bol uskutočňovaný tými, ktorív tom kraji majú domov, srdce, rodinu a korene.Prosím Vás o podporumyšlienky parlamentu regiónov, ktorý prinesie to, že vieme, kto za nás budepresadzovať práve to, čo potrebujeme MY!

Ondrej Blažek

študent
Zrušeniejedného volebného obvodu vnímam ako veľký krok k tomu, aby sa do Národnej radySlovenskej republiky, dostali opäť slová ako: región, obec a kraj. Aby sa aj„veľká politika“ dostala bližšie k ľuďom. Petícia dáva šancu pracovitým ľuďom vregiónoch, aby svoje dobré myšlienky mali šancu realizovať. Je rozdielfinancovať volebnú kampaň v rámci celého Slovenska a v rámci jedného vyššiehoúzemného celku. Preto snahu o zrušenie jedného volebného obvodu, vnímam i akozmenšenie vplyvu oligarchie na vysokú politiku. Vnímam to ako krok k lepšejspráve veci verejných.

Tomáš Koziak

politológ
Vytvorenie viacerých volebných obvodov by pomohlo riešiť problémy, o ktorých už u nás dlho hovoríme. Presunulo by politiku viac do regiónov a politikov viac k ich voličom. Politické strany by museli začať budovať funkčné regionálne štruktúry, čo by pomohlo eliminovať partokraciu, či vplyv neštandardných strán, ktorých existencia je postavená iba na jedinom výraznejšom lídrovi.

Zdenko Cho

pedagóg
Tí, ktorí chcú naozaj "bojovať proti zlu", by si mali vziať na mušku v prvom rade obludné a dlhodobé zlo, ktoré deformuje život na Slovensku - jeden volebný obvod do NR SR! Poďme už konečne zrušiť dominanciu straníckych centrál a dajme do rúk voličov skutočné volebné právo!

Marián Hábovčík

starosta Lenka
Viac volebných obvodov znamená, že poslanci parlamentu by sa zodpovedali regiónom, je to zároveňviac zodpovednosti pri presadzovaní záujmov regiónu, Lepší kontakt s regiónom, poznanie jeho potrieb regiónu, ale aj možnosť rovnomerného zastúpenia regiónov.

Marcel Kaščák

starosta Nižná Voľa
Ak by sa volilo v jednotlivých krajoch osobitne, v parlamente by sme mali zástupcov z nášho regiónu, ktorí poznajú jeho silné a slabé stránky. Vedia, kde treba pomôcť a naopak, kde by mohol aj región na druhom konci Slovenska pomôcť celému štátu napr. v priemysle, či cestovnom ruchu. Spravodlivé zastúpenie poslancov parlamentu podľa jednotlivých krajov Slovenska dáva príležitosť na to, aby ich nielen reprezentovali, ale hlavne obhajovali ich záujmy.

Patrik Palacka

lekár
Zrušením jedného volebného obvodu odstránime silný vplyv straníckych centrál na formovanie decentralizovaného štátu. Dosiahneme ukončenie izolácie politických subjektov od bezprostredných kontaktov a priameho prepojenia na regióny. Tiež zabezpečíme príchod a etablovanie úspešných lídrov z regiónov prostredníctvom politických subjektov.

František Palko

riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.
jeden z tvorcov fiškálnej decentralizácie v roku 2004
Jeden volebný obvod je pre Slovensko anachronyzmom

Už roky sme svedkami toho, ako vrcholoví politici, sediaci v Bratislave v národnom parlamente alebo vo vláde, či na stoličkách šéfov opozičných strán proklamujú presvedčenie, že regióny a územné samosprávy sú pre Slovensko životne dôležité. Áno, veď obce a vyššie územné celky hospodária s príjmami zhruba vo výške 6,5 mld. euro, čo tvorí okolo 30% príjmov ústrednej štátnej správy.

I napriek tomu, že význam regiónov a ich samospráv narastá, volebný systém Slovenska už dlhé roky zaostáva za týmto vývojom. Dnešná podoba volebného systému sa opiera o jeden obvod, čo znamená, že na západe, severe, juhu aj východe Slovenska všetci volíme z množiny tých istých kandidátov. Je to systém, kedy v rámci centralizácie moci zaviedol po roku 1998 Vladimír Mečiar. Odvtedy sa vystriedalo niekoľko vládnych garnitúr z opačného politického spektra, avšak toto dedičstvo mečiarizmu aj novodobým politikom vyhovuje. Je tu zrejme obava dať regiónom viac príležitostí v parlamentných voľbách pre osobností, ktoré sú v regiónoch známe a majú skúsenosti. Chápem, že je pohodlnejšie pre súčasné koaličné, či opozičné strany, aj pre tie nové riadiť veci z Bratislavy a neohrozovať v konkurencii bratislavských kariérnych politikov, avšak Slovensko je dnes už iné, ako bolo pred 20 rokmi. Už máme zhruba 17 rokov po decentralizácii verejnej moci a 14 rokov po fiškálnej decentralizácii.

Je už naozaj pokročilý čas nastaviť férové volebné pravidlá a umožniť regiónom dať silnejší hlas v celoštátnej politike. Jeden volebný obvod nemá na Slovensku iné dôvody, ako konzervovať personálny centralizmus straníckych špičiek. Navyše do mečiarovej zmeny volebného systému tu boli štyri volebné obvody, ktoré vychádzali z hraníc vtedajších krajov, Dnes máme 8 samosprávnych krajov a je určite logické oprieť sa pri definovaní volebných obvodov o hranice týchto krajov a umožniť politikom z regiónov sa výraznejšie podieľať na správe veci verejných aj na celoštátnej úrovni.

Miroslav Zborovský

starosta Tešany
Systém volby do poslanecké sněmovny v ČR v rámci Krajů, jakožto volebních obvodů, považuji za výrazně lepší, než když je volebním obvodem celý stát. Výhodu vidím především v tom, že jednotliví kandidáti mohou být významnými osobnostmi v rámci kraje, ne však v celorepublikovém měřítku. Pokud by v ČR byl volebním obvodem celý stát, měl bych obavu, že by osobnosti, se kterými si můžeme spojit konkrétní výsledky v daném kraji, při volbách měly ztíženou pozici na úkor mediálně známých tváří, například z hlavního města.
späť na hlavnú stránku
Chcete sa k nám pridat?
radi Vás spoznáme
KONTAKTUJTE NÁS